Sprawia, że rodzimy się dlażycia nadprzyrodzonegoi czyni nas spadkobiercami nieba

Owoce chrztu lub łaski chrzcielnej są bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmują one:

odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych
narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Chrzest dzieci

W naszej parafii sakrament chrztu św. dzieci udzielamy w czasie Mszy św. w niedzielę o godz. 11.30 kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy, a w kaplicy św. Andrzeja Apostoła w Niedzicy – Zamku o godz. 10.15.

Dziecko do chrztu powinni zgłosić rodzice (przynajmniej jedno z nich).

Zgłaszając dziecko należy przedstawić:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki)
dokument potwierdzający zawarcie sakramentu małżeństwa lub związku cywilnego (jeśli został zawarty)
zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza parafią św. Bartłomieja w Niedzicy);
pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza parafią św. Bartłomieja w Niedzicy

Mając na uwadze wagę sakramentu chrztu i dobre jego przeżycie, rodzice dziecka (jeśli nie ma przeszkód) i rodzice chrzestni zobowiązani są przed chrztem, aby przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz w dniu uroczystości chrzcielnej do Komunii św.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

przyjęła trzy sakramenty wtajemniczenia: Chrzest św., Bierzmowanie i Eucharystię;
ukończyła 16 rok życia i uczestniczy w życiu sakramentalnym wspólnoty Kościoła
prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, (w czasie Mszy św. chrzcielnej przyjmie Komunię Świętą)
do godności rodzica chrzestnego nie może być dopuszczona osoba żyjąca w związku cywilnym lub konkubinacie
uczniowie szkół średnich mają obowiązek przedstawić uzupełniony indeks katechizacji

 jest w stanie być dla dziecka przykładem chrześcijańskich postaw i wartości
jest osobą dojrzałą i odpowiedzialną w takim stopniu, że może zastąpić rodziców w wychowaniu religijnym dziecka, gdyby ci nie byli w stanie tego obowiązku spełnić lub z własnej winy go zaniedbywali.