regulamin cmentarza

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan.1205).
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.
Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień swojego zmartwychwstania.

 1. Cmentarz w Niedzicy jest własnością Parafii św. Bartłomieja Apostoła.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim z pomocą upoważnionych przedstawicieli Rady Parafialnej.
 3. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
  przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;
  wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
  przebywania w stanie nietrzeźwym;
  wprowadzania zwierząt.
 4. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zgody jego Administratora dokonywania następujących czynności:
  prac kamieniarskich i budowlanych;
  wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi oraz jeżdżenia rowerami;
  samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
   przenoszenia lub zabierania z cmentarza jakichkolwiek elementów jego wystroju;
  ustawiania ławek i wykonywania betonowych podestów przy grobie.
 5. Zgłoszenie o śmierci bliskiej osoby należy dokonać w kancelarii parafialnej przedkładając – oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, po czym ustala się czas i rodzaj pogrzebu. Należy także przedstawić potwierdzenie od kasjera Rady Parafialnej o niezaleganiu w składkach ustalonych przez ogół mieszkańców.
 6. Miejsce na cmentarzu oraz rodzaj grobu uzgadnia się z grabarzem (opiekunem cmentarza) oraz z wyznaczonymi do tych czynności przedstawicielami Rady Parafialnej.
 7. Opłaty uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku i przed rozpoczęciem robót.
 8. Na cmentarzu parafialnym urządza się groby:
  ziemne pojedyncze;
  ziemne podwójne, pogłębiane (pionowe);
  groby dziecięce;
  groby murowane pojedyncze;
  groby murowane (grobowce).
 9. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią.
 10. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane a nad trumną zakłada się sklepienie.
 11. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.
 12. Wysokość opłat za wykopanie grobu oraz wykupienie miejsca pod grobowce dostępna jest do wglądu w gablocie ogłoszeń przy kościele parafialnym.
 13. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż 1 osoby).
 14. Rezerwacja miejsca do pochówku jest możliwa tylko dla współmałżonka.
 15. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 16. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 17. Jeśli właściciel grobu (pomnik) lub osoba opiekująca się nim stwierdzi fakt jego uszkodzenia, zniszczenia, kradzież jego elementów, dekoracji czy wyposażenia powinien dokonać właściwego zgłoszenia na Policję.
 18. Wymagane wymiary kopania grobu w celu pochowania jednego zmarłego:
  dla zwłok dzieci: długość – 1,2 m, szerokość – 0,6 m, głębokość – 1,2 m, odstępy – od każdego boku po 0,4 m;
  dla pozostałych zwłok: długość – 2.00 m, szerokość – 1 m, głębokość – 1,7 m; odstępy – od każdego boku po 0.40m.
 19. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary jednego grobu: długość – 2,3 m, szerokość – 1,3 m, głębokość – 1,7 m.
 20. Głębokość grobu pojedynczego dwuosobowego wynosi 2.5 m. Na tzw. starych miejscach nie można grzebać zmarłych jak w grobach pojedynczych dwuosobowych („jedno na drugim”) , gdyż wykopany wcześniej grób nie posiada w/w głębokości.
 21. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
 22. Pozostały po remoncie gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.
 23. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 24. Koszenie trawy na terenie (placach) cmentarza wykonuje jego opiekun (grabarz). Nie wykonuje jednak koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.
 25. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
 26. Wszelkich informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin można zasięgnąć u Ks. Proboszcza.
 27. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 października 2014 r.
 28. Regulamin zatwierdziła Rada Parafialna w dniu 21.09.2014 r.

Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy

Regulamin cmentarza został opracowany na podstawie:
Ustawy z dnia 31.01.1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.