Dzieje parafiiśw. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy

zobacz kalendarium parafii

Niedzica została założona na prawie niemieckim na obszarze 60 łanów po obydwu stronach potoku w latach 1314-1320 z polecenia Kokosza Berzewiczego, właściciela dóbr ziemskich, które otrzymał z nadania króla Karola Roberta po opanowaniu przez Węgrów całego Zamagurza1. Po dokonanej lokacji wsi został ufundowany przez Kokosza Berzewiczego kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja. Na zworniku sklepienia w prezbiterium zachował się herb rodziny Berzewiczych: kozioł wsparty na dwóch tylnych nogach z uniesionymi w górę racicami, po bokach natomiast widoczny jest półksiężyc i ośmiolistna rozeta, z której wyrasta różdżka. W dole herbu wyryto kontury kościoła z wieżą. Drugi zwornik w prezbiterium przedstawia róże na spiralnie zwiniętych łodygach2.

Herb rodziny Berzewiczych, fot. J. Waruś

Pierwsza wzmianka o niedzickim kościele znajduje się w dokumencie wystawionym w dniu Wszystkich Świętych 1326 roku. W dokumencie tym prepozyt spiski Jan zatwierdził postanowienie Kokosza Berzewiczego o nadaniu patronatu nad tą świątynią zakonowi kartuzów z pobliskiego Czerwonego Klasztoru3. Patronat ten oznaczał możność prezenty plebanów, a także prawo do pobierania dziesięciny4.

Pieczęć parafii Niedzica, fot. E Łukuś

Pieczęć gminy Niedzicy, fot. E Łukuś

Zakonnicy kartuzi nie mogli prowadzić działalności duszpasterskiej, gdyż zabraniała im tego reguła, zobowiązując mnichów do życia w ascezie, samotności i milczeniu. Kartuzi przez dwa i pół wieku sprawowali patronat nad parafią niedzicką, co miało wpływ na decyzję o programie wyposażenia kultowego, o treściach teologicznych wszelkich przedstawień, o koncepcji wykładu wiary przez obiekty sztuki sakralnej. Odkryte w latach 90. ubiegłego wieku freski o tematyce Męki Jezusa Chrystusa mogły powstać z inicjatywy zakonników kartuzów.

Malowidło ścienne Ukrzyżowanie Jezusa z narzędziami męki Pańskiej, fot. G. Zygier

Fala reformacji w XVI wieku objęła swym zasięgiem również Węgry, docierając też na Zamagurze Spiskie. Wówczas to zakon kartuzów uległ kasacji i w myśl zasady „Czyja władza, tego religia” nowy właściciel zamku Dunajec Jerzy Horwath Palocsay narzucił poddanym w swoich dobrach religię luterańską. Wraz z nastaniem luteranizmu niedzicka świątynia od II połowy XVI wieku do 1639 r. pełniła funkcję zboru protestanckiego. Nie mogły wówczas być sprawowane nabożeństwa katolickie. Dopiero kiedy Stefan Horwath Palocsay – właściciel zamku – wrócił na łono Kościoła, do niedzickiej świątyni powróciły nabożeństwa katolickie.

Zamek Dunajec na tle Podzamcza, fot. K. Romeyko – Hurko

W 1645 r. prepozyt spiski, biskup Wielkiego Waradyna (Nagyvárad) Lászlo Hoszuthoty, uroczyście konsekrował ołtarz główny. Tym samym można było odprawiać znowu obrzędy katolickie, gdyż w myśl kanonów luteranie sprofanowali go swoimi nabożeństwami. Konsekracji całego kościoła dokonał dopiero w 1715 r. biskup tytularny belgradzki Łukasz Natali, który z polecenia prymasa Węgier objeżdżał diecezje węgierskie i poświęcał kościoły odzyskane z rąk protestanckich5. Pierwszym kapłanem po okresie reformacji był Jan Szczechowicz pochodzący z Ratułowa. Niedzicką parafię objął w 1645 roku. Musiało to być wydarzenie ważne wśród mieszkańców, gdyż po sześćdziesięciu latach sprawowanej liturgii protestanckiej pojawił się duszpasterz katolicki. Rozpoczął rekatolizację wiernych, odnowił parafię katolicką i założył księgę metrykalną w parafii Niedzicy6. Wielkie zasługi dla parafii niedzickiej ma także proboszcz ks. Michał Lorencz. W okresie swojej posługi duszpasterskiej zmienił wystrój kościoła, wyposażył go w nowe ołtarze w stylu barokowym, a w 1745 r. ufundował kaplicę poświęconą kultowi Matki Bożej Bolesnej, który istniał tu od czasu średniowiecza. Obok tych zmian w kościele pleban Lorencz zastąpił drewniany strop nawy murowanym sklepieniem, przebudował zakrystię i dostawił kruchtę od strony południowej. W czasie jego posługi kapłańskiej parafię niedzicką odwiedził prymas Węgier – arcybiskup Ostrzyhomia Miklos Csáky’e7. Utrzymywał też ze swoich środków finansowych wiejski szpitalik – dom starców dla ubogich, który zlokalizowany był w pobliżu kościoła.

Spływ Dunajcem u stóp niedzickiego zamku, fot. K. Romeyko – Hurko

W XVIII wieku ważną rolę w parafii niedzickiej odegrał też proboszcz ks. Szymon Gorelowicz, który wprowadził kolejne zmiany w wyposażeniu kościoła, wykonał nowy rokokowy ołtarz św. Rodziny. Zatrudnił malarza pochodzącego z Krakowa Szymona Kawalskiego, któremu zlecał przez prawie dziesięć lat prace malarskie, dzięki czemu artysta ten pozostawił w niedzickiej świątyni liczne obrazy. Szymon Kawalski jest też autorem polichromii na ścianie południowej w kaplicy Matki Bożej Bolesnej. W fundacji niedzickich ołtarzy wsparciem finansowym służyła rodzina Joanellich, która władała wówczas dobrami zamku dunajeckiego. Ostatni z rodu Jan, który był właścicielem Niedzicy został pochowany w krypcie kościoła znajdującej się w prezbiterium. Pleban Szymon Gorelowicz w 1766 r. wybudował nową drewnianą plebanię, niestety funkcjonowała ona tylko dziesięć lat. W wyniku pożaru spłonęła, kolejna plebania – murowana – powstała w 1779 r. ponownie z inicjatywy proboszcza Szymona Gorelowicza8. W XVIII wieku do niedzickiej parafii należał pobliski Falsztyn.

W dziejach Niedzicy wielkim nieszczęściem dla parafian były zakaźne choroby: cholera, dżuma, tyfus oraz częste pożary, które niszczyły dobytek często całego życia. 3 maja 1895 r. spłonęła cała wieś, według ustnych przekazów ludowych pozostały tylko cztery domy. Podczas tego wielkiego pożaru został również zniszczony dach i hełm wieży kościoła oraz dzwony z czasów średniowiecza. Po tym wydarzeniu nastąpiła odbudowa wsi, a ówczesny proboszcz ks. Juliusz Racz przeprowadził gruntowną renowację kościoła. W 1912 roku wybudowano murowaną wieżę, w której umieszczono nowe dzwony. Do bocznych ołtarzy zostały wykonane nowe obrazy: św. Dominika i św. Małgorzaty Marii Alacoque, położono także nową posadzkę z trawertynu w nawie kościoła.

Kościół w Niedzicy 1916 r., fot. z archiwum MZZN

Po zakończeniu I wojny światowej upadły Austro-Węgry, powstały nowe państwa, a o Spisz zaczęły rywalizować odrodzona Polska i Czechosłowacja. W dniu 28 lipca 1920 r. Rada Ambasadorów w Spa przyznała Polsce 14 wsi spiskich. Zmiana granic spowodowała, że parafia niedzicka przestała należeć do biskupstwa spiskiego z siedzibą w Spiskiej Kapitule. Konferencja Episkopatu w 1924 r. podjęła decyzję o przyłączeniu polskiego Spisza do Archidiecezji Krakowskiej. W następnym roku decyzję tę zatwierdził papież Pius XI9.
Okres II wojny światowej to czas, kiedy Niedzica została włączona do państwa słowackiego. Wówczas kapłani sprawujący posługę duszpasterską byli narodowości słowackiej. Po zakończeniu wojny parafia niedzicka wróciła do Archidiecezji Krakowskiej i została przejęta przez Zakon Braci Mniejszych Reformatorów (franciszkanie)10. W latach 1958-1983 w parafii posługę pełnili pijarzy (Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych.). Od 1983 r. posługę duszpasterską pełnią księża diecezjalni. Pierwszym diecezjalnym proboszczem został ks. Wojciech Głowa.

Wizyta ks. Biskupa Adama Sapiehy w Niedzicy, fot. z archiwum M. Pukańskiego

Kościół przez lata przeszedł gruntowną renowację. Przeprowadzone zostały prace konserwatorskie, w trakcie których odkryto malowidła naścienne w prezbiterium i w nawie głównej, odrestaurowano także polichromię w kaplicy Matki Bożej Bolesnej. Odnowione zostały również ołtarze, a eternit na dachu zastąpiono blachą miedzianą. Z inicjatywy ks. Wojciecha Głowy i mieszkańców Niedzicy-Zamek została wybudowana kaplica św. Andrzeja i oddana parafianom do użytku w roku 1997. Kolejną wielką inwestycją w parafii była budowa plebanii, której inicjatorem był ks. Marian Wanat. Proboszcz ten wykazał się też dużą aktywnością w dziedzinie rozwoju życia religijnego. W parafii był pomysłodawcą powstania Akcji Katolickiej, po wielu latach reaktywował też Żywy Różaniec. W czasie probostwa ks. Andrzeja Pawlaka została wybudowana kaplica pogrzebowa. W roku 2013 niedzicką parafię objął ks. Józef Bednarczyk, który również podjął się szeregu prac na rzecz parafii. Proboszcz był inicjatorem wykonania instalacji centralnego ogrzewania kościoła i położenia nowej posadzki oraz uporządkowania i wykonania oświetlenia na cmentarzu parafialnym. Dodatkowo zostały odrestaurowane zabytkowe obrazy i dwa feretrony oraz kaplica św. Rozalii. Zainicjował także budowę dwóch kapliczek: pw. św. Michała z Gargano i pw. Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Niedzica w latach 80. XX w., fot. Kaj Romeyko – Hurko

Obecnie w parafii niedzickiej działają następujące organizacje, stowarzyszenia religijne i modlitewne: Rada Parafialna, schola, ministranci i lektorzy, grupa misyjna, Żywy Różaniec, Wspólnota Matek w Modlitwie, Wspólnota Światło Słowa, Mały Apostoł, a także chór parafialny, który uświetnia oprawą muzyczną liturgię mszy świętej.

 

Elżbieta Łukuś

Widok z Niedzicy – wsi
z krzyżem przydrożnym
i Pieninami,
mal. Józef Pieniążek, 1937

Zamek Dunajec
w Niedzicy,
mal. Julian Fałat, 1913


1 T.M. Trajdos, Kult publiczny w parafii niedzickiej w ujęciu historycznym, [w:] Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja w Niedzicy, pod red. ks. Z. Klisia, Kraków 2006, s. 13.
2 M. Walczak, Zwornik z dekoracją heraldyczną w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy – drobny przyczynek do monografii budowli, [w:] Studia z dziejów…, dz. cyt., s. 81-82; R. Monita, A. Skorupa, Niedzica. Kościół św. Bartłomieja, Kraków 2013, s. 9 podaje, że obecne zworniki są stiukowymi kopiami z roku 1912 zworników oryginalnych.
3 A. Skorupa, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja w Niedzicy, [w:] Monografia, pod red. A. Mlekodaj, E. Łukuś, Niedzica 2020, s. 329.
4 T.M. Trajdos, Kult publiczny w parafii niedzickiej…, dz. cyt., s. 14.
5 T. M Trajdos, Życie religijne w dawnej Niedzicy, [w:] Monografia…, dz. cyt., s. 393.
6 T.M. Trajdos, Plebani w czasach nowożytnych, [w:] Monografia…, dz. cyt., s. 373-376.
7 Tamże, s. 382.
8 Tamże, s. 388.
9 A. Skorupa, Zabytkowe Kościoły polskiego Spisza, Kraków 2001, s. 16.
10 G. Brumirski, Niedzica. Zarys historii i parafii i kościoła, maszynopis, s.3.

Kalendarium parafii niedzickiej

1320

pierwsza pisemna wzmianka o wsi Niedzica

1326

pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu kościoła św. Bartłomieja w Niedzicy

1431 i 1433

najazdy husytów, zbezczeszczenie kościoła św. Bartłomieja w Niedzicy

1452

fundacja tryptyku św. Bartłomieja

1501

rekonsekracja (poświęcenie) kościoła po najeździe husytów

1563/1567-1639

wprowadzenie luteranizmu w parafii niedzickiej, kościół św. Bartłomieja pełnił funkcję zboru protestanckiego

1640

dokonanie konwersji przez Stefana Horwatha Palocsaya – właściciela zamku Dunajec, przywrócenie nabożeństw katolickich w niedzickiej parafii

1656

fundacja kaplicy św. Rozalii na polu dworskim na Mogiele

1687

zachowana w archiwum parafialnym najstarsza księga metrykalna

1745

ufundowanie kaplicy Matki Bożej Bolesnej przez ks. Michała Lorencza

19 lipca 1749 r.

prowadzenie misji parafialnych przez Towarzystwo Jezusowe (jezuitów)

1750

zastąpienie drewnianego stropu nawy kościoła murowanym sklepieniem oraz przebudowanie zakrystii z inicjatywy ks. Michała Lorencza

1752

przyjęcie wizytacji prymasa Węgier – arcybiskupa Ostrzyhomia Miklosa Csáky’ego przez ks. Michał Lorencza

1742-koniec XIX w.

funkcjonowanie szpitalika wiejskiego Domu Ubogich-zlokalizowany po przeciwnej stronie plebanii

1766

budowa nowej drewnianej plebani przez ks. Szymona Gorelowicza

1776

zniszczenie drewnianej plebanii na skutek pożaru

1779

budowa murowanej plebanii z inicjatywy ks. Szymona Gorelowicza

1773

budowa drewnianej kaplicy św. Bartłomieja

1775

powstanie Bractwa Bożego Ciała z inicjatywy ks. Szymona Gorelowicza

1769-1774

zatrudnienie na terenie parafii malarza Szymona Kawalskiego

1769-1774

zatrudnienie na terenie parafii malarza Szymona Kawalskiego

1789

pierwszy pochówek na cmentarzu zlokalizowanym na ul. św. Rozalii

1800

wielki pożar Niedzicy

1831

epidemia cholery, powstanie cmentarza cholerycznego Przy Koncikaf

1873

budowa murowanego budynku szkoły dla niedzickiej młodzieży (dzisiejszy budynek przedszkola)

3 maja 1895

wielki pożar Niedzicy, zniszczenie dachu i wieży kościoła oraz dzwonów średniowiecznych

1904-1922

usuwanie zniszczeń po pożarze i renowacja kościoła św. Bartłomieja w czasie pełnienia posługi duszpasterskiej ks. Juliusza Racza

1912

powstanie murowanej wieży kościelnej

1914-1918

rekrutowanie niedziczan do wojska węgierskiego, zarekwirowanie dzwonów kościelnych

28 lipca 1920

wyznaczenie południowej granicy II RP przez Radę Ambasadorów w Spa, włączenie Niedzicy do Polski

1923

wizyta ks. biskupa Adama Stefana Sapiehy Niedzicy

1924

podjęcie decyzji o przyłączeniu polskiego Spisza do archidiecezji krakowskiej przez konferencję Episkopatu

17 lipca 1929

wizyta prezydenta II RP Ignacego Mościckiego w Niedzicy

1939-1945

włączenie parafii niedzickiej do biskupstwa spiskiego, prowadzenie pracy duszpasterskiej przez księży słowackich

13 maja 1940

wizyta ks. Józefa Tiso – prezydenta Republiki Słowackiej – w Niedzicy

1942

budowa groty Matki Bożej z Lourdes na terenie cmentarza otaczającego kościół

1945

powrót parafii niedzickiej do archidiecezji krakowskiej, przejęcie parafii przez Zakon Braci Mniejszych Reformatorów (franciszkanów)

1958-1983

pełnienie posługi duszpasterskiej przez księży z Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (pijarów)

1953

elektryfikacja Niedzicy, pierwsze oświetlenie elektryczne w kościele

22 lipca 1961

uroczyste przekazanie nowego budynku szkoły do użytku

1981

założenie Komitetu Parafialnego przez ks. Józefa Miśkowicza

1983

ełnienie posługi duszpasterskiej przez księży diecezjalnych

1984-1986

zastąpienie eternitu pokrywającego dach kościoła blachą miedzianą, wykonanie odwodnienia i odnowienie elewacji niedzickiej świątyni

1984-2002

prowadzenie prac konserwatorskich w kościele św. Bartłomieja pod kierunkiem Andrzeja i Antoniego Guzików, odkrycie gotyckich fresków w prezbiterium i nawie głównej kościoła

1993

kradzież obrazu św. Rozalii z kaplicy

1996

nawiedzenie kościoła św. Bartłomieja przez prymasa Polski ks. Józefa Glempa

1997

budowa kaplicy św. Andrzeja w Niedzicy-Zamku z inicjatywy ks. Wojciecha Głowy

1998

reaktywowanie Żywego Różańca z inicjatywy ks. Mariana Wanata

1999

powstanie Akcji Katolickiej w parafii niedzickiej

16 kwietnia 2004

sympozjum naukowe na temat kościoła i parafii w Niedzicy w Instytucie Jana Pawła II w Krakowie

2005

zakończenie prac budowlanych i poświęcenie budynku nowej plebani

2011

powstanie kaplicy pogrzebowej

2015

wykonanie centralnego ogrzewania w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy z inicjatywy ks. Józefa Bednarczyka

2015

powstanie kaplicy Zmartwychwstania Pana Jezusa na terenie cmentarza parafialnego

2017

powstanie kaplicy św. Rity

2019

powstanie kaplicy św. Michała z Gargano

2021

powstanie chóru parafialnego, powstanie wspólnoty Światło Słowa

2022

powstanie grupy modlitewnej Wspólnoty Matek w Modlitwie

2022

odnowienie misji parafialnych

2022

wprowadzenie nabożeństw do Matki Bożej Fatimskiej w parafii niedzickiej