Pogrzeb

POSŁUGI

pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. [KKK 1684]

Pogrzeb zmarłego z terenu naszej parafii:

W możliwie najszybszym terminie rodzina zmarłego ustala termin w kancelarii parafialnej:

Przychodząc do parafii należy zabrać ze sobą do wglądu akt zgonu zmarłego.
Po spotkaniu z Radą Parafialną należy przedłożyć dokument stwierdzający prawo do pochówku w danym grobie (po sprawdzeniu dokonywanych wpłat na cele parafii).


Małżeństwo

SAKRAMENTY

małżeństwo

Doskonali miłość ludzką małżonków i daje im łaski,
by uświęcali się w drodze ku życiu Bożemu

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, zostało ustanowione przez Stwórcę i kieruje się własnymi prawami.

Skutki małżeństwa:

między małżonkami rodzi się wieczysty i wyłączny węzeł, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane,
małżonkowie otrzymują łaskę właściwą sakramentowi przez którą:

  • zostają przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności,
  • wzmacnia się ich nierozwiązywalna jedność
  • wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa;

małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Ślub w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy krok po kroku:

Etapy przygotowania do sakramentu małżeństwa – schemat.
źródło: wdr.diecezja.pl

1. Spotkanie w kancelarii parafialnej
Na rok przed planowanym ślubem przyszli małżonkowie powinni udać się do kancelarii parafialnej. Na spotkaniu zostanie ustalony termin ślubu oraz zarezerwowana świątynia w której odbędzie się ceremonia zaślubin.

2. Kurs przedmałżeński
Narzeczeni muszą odbyć kurs przedmałżeński 3–12 miesięcy przed ślubem. Kursy przedmałżeńskie, odbywają się w niektórych parafiach naszej Archidiecezji.

3. Wizyta w poradni rodzinnej
Przyszli małżonkowie powinni uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej. Należy skorzystać z poradni na terenie archidiecezji.

4. Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej
Protokół przedślubny spisuje się na trzy miesiące przed ślubem w terminie wcześniej ustalonym z księżmi pracującymi w parafii. Należy wówczas przedłożyć następujące dokumenty:

Dowody osobiste,
Metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa),
3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu! W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
Indeks (świadectwo) ukończenia katechizacji,
Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia 3 spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

5. Spowiedź przedślubna
W trakcie przygotowań do ślubu należy przynajmniej dwukrotnie przystąpić do spowiedzi i poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

6. Zapowiedzi
Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa jest podawana do wiadomości publicznej w parafiach narzeczonych. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego przyszłych małżonków i wykluczenie ewentualnych przeszkód zawarcia małżeństwa.

7. Spotkanie z duszpasterzem
Tuż przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z ceremonią udzielenia sakramentu małżeństwa.


Sakrament święceń

SAKRAMENTY

sakrament święceń

Uzdolnia szafarzy do przekazywania
życia nadprzyrodzonego

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały starannie rozeznane. Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej.
W naszej parafii modlimy się o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy św. wieczornej.
Z naszej parafii pochodzili następujący kapłani:


Namaszczenie chorych

SAKRAMENTY

namaszczenie chorych

Umacnia życie Boże
w człowieku cierpiącym z powodu ciężkiej choroby
lub starości

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra i dla dobra całego Kościoła,
pocieszenie, pokój i siła do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień choroby i starości,
przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty,
powrót do zdrowia, jeśli służy to dobru duchowemu,
przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

W naszej parafii namaszczenie chorych jest udzielane w czasie comiesięcznych wizyt u starszych lub schorowanych parafian objętych opieką duchową kapłanów. Istnieje możliwość zgłoszenia takich osób w kancelarii parafialnej.
W obliczu śmierci kapłani udzielają tego sakramentu o każdej porze dnia i nocy.


Spowiedź święta

SAKRAMENTY

spowiedź święta

Przywraca nam życie nadprzyrodzone,
stracone poprzez grzech

Indywidualna i całkowita spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:

pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę,
pojednanie z Kościołem,
darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne,
darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu,
pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa,
wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Ze spowiedzi w naszej parafii można skorzystać:

w tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św.

przed I Piątkiem Miesiąca:

17.00-18.00 w kościele parafialnym
Poniedziałek • uczniowie szkoły podstawowej
Wtorek • młodzież szkół średnich
Środa, Czwartek, Piątek • dorośli

Pół godziny przed Mszą Św. w kaplicy św. Andrzeja Apostoła w Niedzicy – Zamku.


Eucharystia

SAKRAMENTY

eucharystia

Umacnia i powoduje wzrost
życia nadprzyrodzonego:
zamienia nas w żołnierzy Chrystusa

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się przez czynności liturgiczne.
Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie (transsubstantiatio) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii św.:

pogłębia zjednoczenie z Panem,
gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich,
ponieważ zostają umocnione więzi miłości między przyjmującym komunię a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa.

I Komunia św. w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy

Przygotowanie do I-szej Komunii Świętej w naszej parafii odbywa się w ramach katechezy szkolnej, konferencji dla rodziców oraz celebracji liturgicznych: wręczenie różańców, wręczenie medalików, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, wręczenie modlitewników.

Termin I KOMUNII ŚWIĘTEJ – Pierwsza niedziela maja (7 maja 2023 | g. 11.30)

Rocznica I KOMUNII ŚWIĘTEJ – Druga niedziela maja (14 maja 2023 | g. 11.30)


Bierzmowanie

SAKRAMENTY

bierzmowanie

Umacnia i powoduje wzrost
życia nadprzyrodzonego:
zamienia nas w żołnierzy Chrystusa

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby:

głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,
ściślej wszczepić w Chrystusa,
umocnić naszą więź z Kościołem,
włączyć nas bardziej w jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Czas trwania przygotowania: trzy lata

Pierwszy rok przygotowania – VI klasa Szkoły Podstawowej
Drugi rok przygotowania – VII klasa Szkoły Podstawowej oraz zaliczenie pierwszego roku przygotowania
Trzeci rok przygotowania – VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz zaliczenie drugiego roku przygotowania

Wymagania dla kandydatów do bierzmowania:

 1. Obecność na spotkaniach oraz uczestnictwo w katechezie szkolnej;
 2. I piątki miesiąca;
 3. Spowiedź regularna, niedzielna msza św.;
 4. Nabożeństwa Różańcowe w październiku, Roraty w okresie Adwentu, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale w okresie Wielkiego Postu, Nabożeństwa Majowe;
 5. Znajomość Małego Katechizmu.


Chrzest

SAKRAMENTY

chrzest

Sprawia, że rodzimy się dla
życia nadprzyrodzonego
i czyni nas spadkobiercami nieba

Owoce chrztu lub łaski chrzcielnej są bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmują one:

odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych
narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego,
ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Chrzest dzieci

W naszej parafii sakrament chrztu św. dzieci udzielamy w czasie Mszy św. w niedzielę o godz. 11.30 kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy, a w kaplicy św. Andrzeja Apostoła w Niedzicy – Zamku o godz. 10.15.

Dziecko do chrztu powinni zgłosić rodzice (przynajmniej jedno z nich).

Zgłaszając dziecko należy przedstawić:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki)
dokument potwierdzający zawarcie sakramentu małżeństwa lub związku cywilnego (jeśli został zawarty)
zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza parafią św. Bartłomieja w Niedzicy);
pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza parafią św. Bartłomieja w Niedzicy

Mając na uwadze wagę sakramentu chrztu i dobre jego przeżycie, rodzice dziecka (jeśli nie ma przeszkód) i rodzice chrzestni zobowiązani są przed chrztem, aby przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz w dniu uroczystości chrzcielnej do Komunii św.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

przyjęła trzy sakramenty wtajemniczenia: Chrzest św., Bierzmowanie i Eucharystię;
ukończyła 16 rok życia i uczestniczy w życiu sakramentalnym wspólnoty Kościoła
prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, (w czasie Mszy św. chrzcielnej przyjmie Komunię Świętą)
do godności rodzica chrzestnego nie może być dopuszczona osoba żyjąca w związku cywilnym lub konkubinacie
uczniowie szkół średnich mają obowiązek przedstawić uzupełniony indeks katechizacji

 jest w stanie być dla dziecka przykładem chrześcijańskich postaw i wartości
jest osobą dojrzałą i odpowiedzialną w takim stopniu, że może zastąpić rodziców w wychowaniu religijnym dziecka, gdyby ci nie byli w stanie tego obowiązku spełnić lub z własnej winy go zaniedbywali.